IS banner
FRA-LAGEN OCH KRIGET MOT TERRORISMEN PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Mattias Nylund   

Den 18 juni i år röstade Sveriges riksdag igenom en rad lagändringar och en ny lag som i folkmun kommit att kallas för FRA-lagen. Lagändringarna och den nya lagen gäller försvarets underrättelseverksamhet (FRA = Försvarets Radioanstalt) vilken nu ges rätten att bedriva signalspaning på kabelburen trafik som passerar Sveriges gränser. Lagen kommer att träda i kraft den 1 januari 2009.

 Det framstår idag som allt mer uppenbart att en nyliberal politik kräver att det parallellt med denna finns en politik av våld och övervakning. FRA-lagen bör betraktas som ännu en bricka i upprättandet av ett starkare kontrollsamhälle, en process som pågått framförallt sedan 11 september. Exemplen på övergrepp som har uppmärksammats sedan dess har varit flertaliga. I Sverige har de mest välkända gällt de tre svenskar med somalisk bakgrund som utan bevis eller förklaring fick sina tillgångar frysta och först efter fem års kamp kunde avskrivas från en ”terrorlista” och den palestinska flyktingen Hassan Assad som efter att ha bott i Sverige i 11 år helt plötsligt, utan bevis, vägras uppehållstillstånd med hänvisning till terrormisstankar.

FRA-lagen infinner sig i sammanhanget av en radikal omfördelning av makt från folket till staten och kapitalet. FRA-lagen innebär att det inte längre krävs en misstanke om brott innan övervakning, alla är så att säga misstänkta från början. Internationella organisationer som bevakar civilrättsliga frågor kring Internetanvändande har menat att Sverige genom FRA-lagen får den mest långtgående lagstiftningen bland världens demokratiska länder gällande signalspaning. Nästan all kommunikation inom Sverige passerar idag nationsgränsen; E-post, webbtrafik, sms och mobil- och telefonsamtal, allt kommer att analyseras utan krav på brottsmisstanke.

FRA-lagen har även kritiserats för att bryta mot såväl mänskliga rättigheter, svensk grundlag, rättsäkerheten, Europakonventionen som för att urholka medlarskyddet. Detta har lett till att allt ifrån så kallade etablerade terroristforskare till historiker och advokatsamfund till SÄPO (Svenska säkerhetspolisen) och journalistkåren har uttryckt kritik. Exempelvis kan man i ett remissvar från SÄPO, som i årtionden jagat, spionerat och registrerat vänsterradikala, läsa följande:

Det är således fråga om en massiv telefonavlyssning och förslaget innebär en kränkning av enskilds integritet som vida överstiger den kränkning som förslagen om buggning och preventiva tvångsmedel sammantaget innebär.

FRA-lagen har även skapat osämja inom de borgerliga partierna samtidigt som samtliga av riksdagspartiernas ungdomsförbund, och samtliga av de studentförbund som uttalat sig i frågan, är motståndare till lagen. Till och med delar av näringslivet har visat sitt missnöje och hotat med att upphöra med investeringar i ett land med så radikala avlyssningsmetoder.

Anledningen som ständigt ges av etablissemanget för att göra dessa inskränkningar i våra demokratiska fri- och rättigheter är som bekant det så kallade kriget mot terrorismen. Kriget mot terrorismen har dock visat sig vara endast en täckmantel för att rättfärdiga en våldsam imperialism. Precis som alltid förr behöver kapitalistklassen göra demoner av de folk som befinner sig i en del av världen där de behöver kontroll över handel, arbetskraft och råvaror. Historikern Peter Englund som arbetat med signalspaning inom försvaret säger följande om FRA-lagen: "Den bombkokare som använder e-post i sin verksamhet måste sannerligen haft IG på terroristskolan i Tora Bora. Det är som vi alla vet ungefär lika säkert för snokande ögon som hälsningar på ett vykort från Mallis. ...det blir som att tömma en hel sjö för att fiska kräftor, men bara för att upptäcka att där enbart fanns gös."

Vad är då syftet med FRA-lagen? Det är inte de rika och mäktiga som idag står under övervakningens lupp, det är istället de arbetslösa, sjuka, invandrarna, muslimerna och de vänsterradikala. Poängen med FRA-lagen är att oavsett om man de facto avlyssnas eller ej så kvarstår dess funktion; vi lever från och med januari nästa år i ett mycket obehagligt övervakningssamhälle där alla dina samtal och e-mail kanske är avlyssnade. De kanske mest drabbande beskrivningarna av ett sådant samhälle har gjorts av George Orwell och Michael Foucault där just vetskapen om att man kanske är ”avlyssnad” leder till en självcensur som i deras dystopiska berättelser nästan upphäver maktens behov av att kontrollera folket. Om man skall få ett arbete på den stränga arbetsmarknaden idag vågar man snart varken vara muslim eller socialist. Vem vågar yttra sig? Vilken åsikt måste man ha för att få yttra sig?

 

Kalendarium

Inga händelser

Kontakta Oss!

Mail: info@socialister.se